Get Through Power
 
 
Demo

Risikerer man at stå uden strøm, når man skifter el-selskab?
Nej, man er altid sikret strøm, uanset hvor meget man skifter selskab. I hvert område er der et netselskab, der er forpligtet til at sikre, at man ikke står uden leverandør. Har man for eksempel glemt at forny sin aftale, træder en såkaldt forsyningspligtleverandør til, indtil man træffer en ny aftale med en anden leverandør. Netselskaberne er ansvarlige for at drive og udbygge elnettet og holde øje med forbruget, mens leverandørerne køber og sælger strømmen på markedet. Det eneste, der kan forhindre, at man får strøm, har ikke noget med skift af elselskab at gøre, men derimod hvis der eksempelvis sker et uheld med et kabel.


Er det dyrt at skifte elselskab?
Nej, det koster ikke noget. Staten har bestemt, at selve det at skifte elselskab ikke må koste noget. Alle skal kunne skifte leverandør, uden at det har omkostninger for forbrugeren. Desuden har man ret til at skifte, så mange gange man vil.

Er det besværligt at skifte elselskab?
Nej, man mærker ingenting. Når man har skrevet under, sker det hele automatisk

Får jeg to el-regninger, hvis jeg skifter elselskab?
Hvis du vælger at købe din strøm hos et selskab, som ikke er dit net-selskab, vil du få to regninger. En regning fra netselskabet på skatter, afgifter mv. og en regning på den frie markeds-el.

Skal jeg vælge fastpris eller spotpris?
Hvis man er usikker på prisudviklingen på spot-markedet, kan man vælge en fast pris, som låses i en periode. Det svarer til, at bankerne handler på de finansielle markeder for at tilbyde et fastforrentet lån. Elselskaberne handler bare på el-markederne og indgår både dag til dag handler og lange prissikringsaftaler.

Finder du ikke svar på det, du søger, vil vi gerne høre fra dig.
- Nedenfor finder du en ordbog med de mest brugte termer:

 Aftagenummer   

Alle elmålere har et unikt nummer. Aftagenummeret består af 18 cifre:
   - De 2 første cifre er en landekode
   - De 5 næste cifre er et branchenummer
   - De 3 næste cifre er netselskabets nummer
   - De 7 følgende cifre er et installationsnummer
   - Det sidste ciffer er et kontrolnummer

Det er de sidste 11 cifre, der skal bruges til oprettelsen af en auktion. Aftagenummeret fremgår af elregningen og årsopgørelsen.  
 

 Balanceansvarlig

En aktør, der påtager sig at håndtere balancekraft

 Balancekraft    

Den del af en fysisk leverance, der skal købes eller sælges, for at købet passer med den forbrugte mængde el. 

 DK1

Det jysk/fynske prisområde (Vest)

 DK2

Det sjællandske prisområde (Øst)

 Elbørs    

En markedsplads, hvor købere og sælgere af el aftaler køb/salg, priser og aftaleperioder. En elbørs kan f.eks. være Nord Pool for det skandinaviske område.

 El-handelsselskab Et selskab, der handler med de kunder, der ikke køber el hos et forsyningspligtselskab

 Elpris

Elprisen består af afgifter til staten (elafgift, CO2 afgift, eldistributionsafgift), transportbetaling og offentlige forpligtelser,  og markeds el. Hertil lægges moms. Det er kun prisen på markeds el, der kan købes på det frie el-marked. Hvis man som kunde har skiftet til en anden el-leverandør, modtager man to el-regninger. En fra netselskabet samt en fra el-leverandøren.

 Energi

Energi måles i watt-timer, forkortet Wh. Oftest udtrykkes dette mål i 1000 enheder, dvs. kilowatt-timer, kWh. Energi er det mål, der bruges til afregning af elforbruget og fremkommer ved at gange effekten med tid.

kWh = kilowatt-time
MWh = megawatt-time = 1.000 kWh
GWh = gigawatt-time = 1.000 MWh = 1 mio. kWh
TWh = terawatt-time = 1.000 GWh = 1 mia. kWh

 Fastpris

En fast pris på el i en aftalt periode.

 Finansielt marked

Markedet for handel med prissikringskontrakter - også kaldet terminsmarkedet. En prissikringskontrakt indebærer ikke fysisk levering af el, men resulterer udelukkende i en finansiel afregning.

 Forbrugsprofil

Det mønster, som elforbruget fordeler sig efter henover døgnet og året.

 Forbrugssted        

Punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre med kun én forbruger af elektricitet.

 Forsyningsel

Den el du køber hos forsyningspligtselskabet, hvis du ikke har valgt et andet produkt.

 Forsyningspligtpris

Prisen på el som du køber hos forsyningspligtselskabet, afspejler markedsprisen på det frie marked. Energitilsynet kontrollerer elprisen hvert kvartal og fastsætter en max. pris det enkelte selskab må opkræve. Regulering af prisen sker hvert kvartal og er fast i den pågældende periode.

 Forsyningspligtselskab 

Forsyningspligtselskabet er lovmæssigt forpligtet til at forsyne de el-forbrugere, som ikke selv vælger en alternativ leverandør. Det er i reglen det gamle monopolselskab.

 Forsyningssikkerhed Netselskabet har ansvaret for forsyningssikkerheden og skal dermed sørge for, at der er fysisk el tilstede.

 Fysisk marked

På det fysiske marked handles fysiske kontrakter, dvs. kontrakter om køb eller salg, der resulterer i fysisk levering af en fastsat mængde til en fastsat pris i en bestemt periode.

 Leveringssikkerhed Leveringssikkerhed kan opdeles i fysisk og finansiel leveringssikkerhed. Ansvaret for den fysiske levering af strøm påhviler altid netselskabet. Ansvaret for den finansielle leveringssikkerhed vurderes på elhandelsselskabets økonomiske formåen.

 Markeds-el    

Betegnelse for den el, som kan købes frit hos den leverandør, forbrugeren ønsker. Prisen på markedsel reguleres hos mange leverandører hvert kvartal.

 Netbetaling Ca. 10% af elregningen udgøres af netbetaling, hvilket dækker de omkostninger, elselskabet har til at drive, vedligeholde og udbygge elforsyningsnettet.  

 Netselskab

Netselskabet driver, vedligeholder (kabler mm.) og udbygger det fysiske el-net. Netselskabet har ansvaret for forsyningssikkerheden uanset kundens valg af elleverandør - netselskabet skal med andre ord sikre, at der er fysisk el til stede. Netselskabet måler den enkelte kundes elforbrug, afregner afgifter til staten samt opkræver betaling for markedsel. 

 Nordpool  

Den nordiske børs for handel med el. (Norge, Sverige, Finland og Danmark)

 Nordpool ASA

Det finansielle marked. Markeder for finansielle kontrakter - i praksis forsikringskontrakter.

 Nordpool spot

Her handles der med energi (med kWh)

 Prisområde       Prisområde opstår, fordi der findes overførselsbegrænsninger på nettet, hvilket betyder, det er nødvendigt at danne et lokalt udbud- og efterspørgselsområde til at danne en lokal pris. Der er to prisområder i Danmark, hvor Jylland/Fyn er prisområde DK1 og Sjælland er prisområde DK2.
 PSO Public Service Obligations. Er en del af de offentlige forpligtelser, der betales over elregningen. PSO dækker omkostninger til opførsel af anlæg baseret på miljøvenlige brændsler og udligning af udgifter forbundet med tilslutning af vindmøller og decentrale anlæg samt forskning og udvikling.  

 Risikoprofil

Aftale om den risiko for prisudsving kunden selv vil tage ved en elhandel.

 Skabelonafregning

Måden elforbrug afregnes på, såfremt der ikke er opsat fjernaflæst timemåler. Med skabelonafregning menes en nøgle til fordeling af kundernes forbrug som supplement til det målte årsforbrug. Skabelonen skal beskrive kundegruppens elforbrug time for time året igennem

 Spotmarked

Giver markedets kortsigtede elpris. Det sker ved handel af den fysiske el til det næste døgns elforbrug og af det næste døgns elproduktion. Spotprisen svinger voldsomt, da den er afhængig af udbud og efterspørgsel.

 Spotpris

Prisen, som dannes time for time på elbørsen.

 Systemansvarlig

Den systemansvarlige virksomhed har ansvaret for den overordnede drift og forsyningssikkerhed i elnettet. EnergiNet/DK er ansvarlig for den overordnede forsyningssikkerhed i hele Danmark. 

 Systempris Den teoretiske spotpris i det samlede nordiske marked, hvor der ses bort fra "flaskehalse" i elnettet.

 Terminsmarked

På terminsmarkedet kan man prissikre den el, man køber på spotmarkedet og dette marked er således med til at udjævne spotmarkedets prissvingninger og risici. Terminsmarkedet byder også på prissvingninger afhængig af markedets forventninger til den fremtidige elpris. En fast pris afhænger derfor af det tidspunkt, kontrakten indgås på samme måde som handel med aktier.

 VE     Vedvarende energi. Er miljøvenlig, forureningsfri energi som produceres mere eller mindre ved hjælp af solen/vejrlige forhold: Vindkraft, Bølgekraft, Vandkraft, Solceller, Solfangere.

 Volumenfleksibilitet

En procentuel beskrivelse af størrelsen af udsving, som det faktiske strømforbrug ift. til den aftalte kontrakt må svinge. Aftagenummer   

Alle elmålere har et unikt nummer. Aftagenummeret består af 18 cifre:
   - De 2 første cifre er en landekode
   - De 5 næste cifre er et branchenummer
   - De 3 næste cifre er netselskabets nummer
   - De 7 følgende cifre er et installationsnummer
   - Det sidste ciffer er et kontrolnummer

Det er de sidste 11 cifre, der skal bruges til oprettelsen af en auktion. Aftagenummeret fremgår af elregningen og årsopgørelsen.  
 

 Balanceansvarlig

En aktør, der påtager sig at håndtere balancekraft

 Balancekraft    

Den del af en fysisk leverance, der skal købes eller sælges, for at købet passer med den forbrugte mængde el. 

 DK1

Det jysk/fynske prisområde (Vest)

 DK2

Det sjællandske prisområde (Øst)

 Elbørs    

En markedsplads, hvor købere og sælgere af el aftaler køb/salg, priser og aftaleperioder. En elbørs kan f.eks. være Nord Pool for det skandinaviske område.

 El-handelsselskab Et selskab, der handler med de kunder, der ikke køber el hos et forsyningspligtselskab

 Elpris

Elprisen består af afgifter til staten (elafgift, CO2 afgift, eldistributionsafgift), transportbetaling og offentlige forpligtelser,  og markeds el. Hertil lægges moms. Det er kun prisen på markeds el, der kan købes på det frie el-marked. Hvis man som kunde har skiftet til en anden el-leverandør, modtager man to el-regninger. En fra netselskabet samt en fra el-leverandøren.

 Energi

Energi måles i watt-timer, forkortet Wh. Oftest udtrykkes dette mål i 1000 enheder, dvs. kilowatt-timer, kWh. Energi er det mål, der bruges til afregning af elforbruget og fremkommer ved at gange effekten med tid.

kWh = kilowatt-time
MWh = megawatt-time = 1.000 kWh
GWh = gigawatt-time = 1.000 MWh = 1 mio. kWh
TWh = terawatt-time = 1.000 GWh = 1 mia. kWh

 Fastpris

En fast pris på el i en aftalt periode.

 Finansielt marked

Markedet for handel med prissikringskontrakter - også kaldet terminsmarkedet. En prissikringskontrakt indebærer ikke fysisk levering af el, men resulterer udelukkende i en finansiel afregning.

 Forbrugsprofil

Det mønster, som elforbruget fordeler sig efter henover døgnet og året.

 Forbrugssted        

Punkt, hvorfra der aftages elektricitet til ét samlet matrikelnummer eller til sammenhængende bygninger fordelt på flere matrikelnumre med kun én forbruger af elektricitet.

 Forsyningsel

Den el du køber hos forsyningspligtselskabet, hvis du ikke har valgt et andet produkt.

 Forsyningspligtpris

Prisen på el som du køber hos forsyningspligtselskabet, afspejler markedsprisen på det frie marked. Energitilsynet kontrollerer elprisen hvert kvartal og fastsætter en max. pris det enkelte selskab må opkræve. Regulering af prisen sker hvert kvartal og er fast i den pågældende periode.

 Forsyningspligtselskab 

Forsyningspligtselskabet er lovmæssigt forpligtet til at forsyne de el-forbrugere, som ikke selv vælger en alternativ leverandør. Det er i reglen det gamle monopolselskab.

 Forsyningssikkerhed Netselskabet har ansvaret for forsyningssikkerheden og skal dermed sørge for, at der er fysisk el tilstede.

 Fysisk marked

På det fysiske marked handles fysiske kontrakter, dvs. kontrakter om køb eller salg, der resulterer i fysisk levering af en fastsat mængde til en fastsat pris i en bestemt periode.

 Leveringssikkerhed Leveringssikkerhed kan opdeles i fysisk og finansiel leveringssikkerhed. Ansvaret for den fysiske levering af strøm påhviler altid netselskabet. Ansvaret for den finansielle leveringssikkerhed vurderes på elhandelsselskabets økonomiske formåen.

 Markeds-el    

Betegnelse for den el, som kan købes frit hos den leverandør, forbrugeren ønsker. Prisen på markedsel reguleres hos mange leverandører hvert kvartal.

 Netbetaling Ca. 10% af elregningen udgøres af netbetaling, hvilket dækker de omkostninger, elselskabet har til at drive, vedligeholde og udbygge elforsyningsnettet.  

 Netselskab

Netselskabet driver, vedligeholder (kabler mm.) og udbygger det fysiske el-net. Netselskabet har ansvaret for forsyningssikkerheden uanset kundens valg af elleverandør - netselskabet skal med andre ord sikre, at der er fysisk el til stede. Netselskabet måler den enkelte kundes elforbrug, afregner afgifter til staten samt opkræver betaling for markedsel. 

 Nordpool  

Den nordiske børs for handel med el. (Norge, Sverige, Finland og Danmark)

 Nordpool ASA

Det finansielle marked. Markeder for finansielle kontrakter - i praksis forsikringskontrakter.

 Nordpool spot

Her handles der med energi (med kWh)

 Prisområde       Prisområde opstår, fordi der findes overførselsbegrænsninger på nettet, hvilket betyder, det er nødvendigt at danne et lokalt udbud- og efterspørgselsområde til at danne en lokal pris. Der er to prisområder i Danmark, hvor Jylland/Fyn er prisområde DK1 og Sjælland er prisområde DK2.
 PSO Public Service Obligations. Er en del af de offentlige forpligtelser, der betales over elregningen. PSO dækker omkostninger til opførsel af anlæg baseret på miljøvenlige brændsler og udligning af udgifter forbundet med tilslutning af vindmøller og decentrale anlæg samt forskning og udvikling.  

 Risikoprofil

Aftale om den risiko for prisudsving kunden selv vil tage ved en elhandel.

 Skabelonafregning

Måden elforbrug afregnes på, såfremt der ikke er opsat fjernaflæst timemåler. Med skabelonafregning menes en nøgle til fordeling af kundernes forbrug som supplement til det målte årsforbrug. Skabelonen skal beskrive kundegruppens elforbrug time for time året igennem

 Spotmarked

Giver markedets kortsigtede elpris. Det sker ved handel af den fysiske el til det næste døgns elforbrug og af det næste døgns elproduktion. Spotprisen svinger voldsomt, da den er afhængig af udbud og efterspørgsel.

 Spotpris

Prisen, som dannes time for time på elbørsen.

 Systemansvarlig

Den systemansvarlige virksomhed har ansvaret for den overordnede drift og forsyningssikkerhed i elnettet. EnergiNet/DK er ansvarlig for den overordnede forsyningssikkerhed i hele Danmark. 

 Systempris Den teoretiske spotpris i det samlede nordiske marked, hvor der ses bort fra "flaskehalse" i elnettet.

 Terminsmarked

På terminsmarkedet kan man prissikre den el, man køber på spotmarkedet og dette marked er således med til at udjævne spotmarkedets prissvingninger og risici. Terminsmarkedet byder også på prissvingninger afhængig af markedets forventninger til den fremtidige elpris. En fast pris afhænger derfor af det tidspunkt, kontrakten indgås på samme måde som handel med aktier.

 VE     Vedvarende energi. Er miljøvenlig, forureningsfri energi som produceres mere eller mindre ved hjælp af solen/vejrlige forhold: Vindkraft, Bølgekraft, Vandkraft, Solceller, Solfangere.

 Volumenfleksibilitet

En procentuel beskrivelse af størrelsen af udsving, som det faktiske strømforbrug ift. til den aftalte kontrakt må svinge.

 


 
 
Get Through Power ApS · Rønvangen 312 · 8382 Hinnerup · Telefon: +45 87303646 · E-mail: info@getthrough.dk · CVR-nr.: 32056091
Copyright ©2016 Get Through Power ApS